Viên Thông Pagoda

Tri Ân Công Đức
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý vị

Chúng tôi xin tri ân công đức của quý Phật tử đã hết lòng ủng hộ sự kiến tạo ngôi Viên Thông Ni Tự tại vùng Northwest Houston.

Sau hơn 7 năm Chư Ni và Phật tử nỗ lực cùng nhau chung tay, chung lòng tự xây dựng, nay ngôi Tam Bảo Viên Thông Tự đã gần bước vào giai đoạn hoàn tất. Nhưng những món nợ chùa mượn trong quá trình xây dựng để mua vật liệu cũng đã dần dần đáo hạn. Để có ngân quỹ trả nợ, đồng thời mua thêm vật liệu để hoàn tất công trình, chúg tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm hùn phước, cúng dường, ủng hộ tiệc chay gây quỹ cho ngôi chùa sớm được hoàn thành.

Buổi thanh trai hùn phước này được tổ chức ngay tại khuôn viên ngôi Tân Viên Thông Tự như là một sự tri ân của Chư Ni và Phật tử của Viên Thông Tự đối với tất cả các tấm lòng đã hướng về việc xây dựng Viên Thông Tự bằng mọi nguồn năng lực chân thiện vô giá, đó là: sức lực, tâm lực và tài lực.

Tiệc Chay Gây Quỹ
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2013, lúc 5:30 PM tại khuôn viên Tân Viên Thông Tự 17355 Groeschke Rd., Houston, TX 77084

Dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Ni, với sự góp mặt của:
Ca sĩ Khánh Ly, MC ca sĩ Giáng Ngọc, ca sĩ Phạm Tuấn Ngọc và Ban văn nghệ Viên Thông Tự.

 Chánh Điện Viên Thông Tự

 Thanh Tâm Đường

 

Dưới sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Hộ pháp, Thiện thần cùng sự phát tâm góp phần công đức của quý Phật Tử, ngôi già lam Viên Thông Tự sẽ sớm hoàn thành để có thêm nhiều sinh hoạt tu tập và phụng sự. Nguyện đem những công đức này xin hồi hướng đến quý Phật tử thân tâm an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu hiền, sở cầu như ý.

 

Mọi thông tin xin liên lạc về:

  • Chùa Viên Thông: 281-829-0816
  • Chị Đức Hạnh: 713-777-8743
  • Chị Diệu Hiền: 713-859-9209

Xin Bấm Vào Đây Để Xem Thiệp Mời 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment