Viên Thông Pagoda
Sinh Hoạt
(những ngày đặc biệt, xin xem Lễ Phật Giáo)

Mỗi tuần:

 • Thứ Ba và Thứ Năm: 7 pm - Tụng Kinh, Pháp Thoại
 • Chủ Nhật: 10:30 AM Khoá lễ tụng kinh, pháp thoại, thọ thực cơm trưa

Lớp Học Việt Ngữ (từ 5-16 tuổi)

Khai giảng ngày Chủ Nhật, (ngày 06-09-2015) lúc 10 giờ sáng

 

Lịch Sinh Hoạt và Tu Học:


Xem hình:


Xem video:


Hướng Dẫn Những Khóa Tu Địa Phương Khác Năm 2010:
 • 3 Ngày tu học tại Fairfax, Virginia - 27, 28, 29 tháng 04 năm 2010
 • 1 Ngày tu học tại San Jose, California - 12 tháng 09 năm 2010

Hướng Dẫn Những Khóa Tu Địa Phương Khác:
 • Atlanta, Georgia - Tu Viện Kim Cang
  SC Minh Lien --- Ngày 19-21, Tháng 1, Năm 2007 (reschedule)
 • Chicago, Illinois - Chùa Phật Bảo
  SC Thanh Luong & SC Minh Lien --- Ngày 29/09 - 02/10, Năm 2007
 • Fairfax, Virginia
  SC Thanh Luong & SC Minh Lien --- Ngày 27-30, Tháng 4, Năm 2007
 • Mobile, Alabama - Tu Viện Liên Trì
  SC Thanh Luong & SC Minh Lien --- Ngày 9-11, Tháng 6, Năm 2006
 • Little Rock, Arkansas
  SC Thanh Luong & SC Minh Lien --- Ngày 17-20, Tháng 8, Năm 2006
 • Charlotte, North Carolina
  SC Minh Lien --- Ngày 9-11, Tháng 12, Năm 2006
 • Detroit, Michigan
  SC Minh Lien --- Ngày 3-5, Tháng 6, Năm 2006
 • Maui, Hawaii
  SC Thanh Luong & SC Minh Lien --- Ngày 24-29, Tháng 11, Năm 2006 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment