Viên Thông Pagoda

Thân Tâm Trị Liệu:

Chương trình Thân Tâm Trị Liệu với sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Minh Liên, giáo thọ Viên Thông Tự Houston (TX)
Thực hiện: Tiến sĩ Võ Hải Hạnh | VietFaceTVChuyển Hóa Thân Tâm:

Chương trình Chuyển Hóa Thân Tâm với sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Minh Liên, giáo thọ Viên Thông Tự Houston (TX)
Thực hiện: Đài Sài Gòn Network SGN 51.3

Sức Khỏe:

Chương trình Sức Khỏe bao gồm những đề tài liên quan tới sức khỏe, cũng như các cách sống ảnh hưởng tới sức khỏe.


Các Bài Giảng:

lotus


 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment