Viên Thông Pagoda

Lương Y Võ Hoàng Yên Và Phái Đoàn Phục Hồi Chức Năng
Đến Chữa Trị Tại Viên Thông Tự Ngày 5,6,7 Tháng 5 Năm 2015  • Bệnh nhân ở ngoài Houston xin email về vienthonghouston@yahoo.com để ghi tên và nhận phiếu khám bệnh.
  • Số thứ tự sẽ được phát vào 7 giờ sáng của ngày 5,6 và 7 tháng 5 năm 2015 cho những bệnh nhân đã có phiếu khám bệnh và đã ghi tên trước.
  • Mọi thông tin, xin liên lạc về Chùa Viên Thông: 281-829-0816 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment