Viên Thông Pagoda
Liên Lạc

Tân Viên Thông Tự
17355 Groeschke Rd.
Houston, TX 77084
281-829-0816

Bản Đồ:

 


Viên Thông Tự
10533 Fisher Rd.
Houston, TX 77041
713-896-4572

Bản Đồ:


Từ hướng Bắc Houston (45 North và bắc của 290):

1. đi đường SAM HOUSTON TOLLWAY - Beltway 8 South hoặc lấy đường dưới,
    đi về hướng Freeway 290.
2. nếu đi đường trên SAM HOUSTON TOLLWAY - Beltway 8,
    xuống đường West Rd/Philippine St
3. đến US-290 W quẹo phải
4. đến W SAM HOUSTON PKY N - Beltway 8 quẹo trái
5. đến W. Little York quẹo trái (dưới Beltway 8)
6. đến Fisher Rd quẹo phải
7. đi 1/2 miles, Viên Thông Tự bên phải.


Từ hướng Nam Houston (45 South và nam của 290):
1. đi đường SAM HOUSTON TOLLWAY - Beltway 8 North hoặc lấy đường dưới,
    đi về hướng Freeway 290.
2. xuống đường W. Little York
3. đến W. Little York quẹo phải
4. đến Fisher Rd quẹo phải
5. đi 1/2 miles, Viên Thông Tự bên phải.


Từ Đông (trước điểm giao của 290 và Beltway 8 West):
1. đi đường 610 North/West về hướng 290.
2. xuống đường W. Little York
3. đến W. Little York quẹo phải, đường nầy vòng qua Freeway 290
    (nếu gặp Beltway 8 - quay lại)
4. đến Fisher Rd quẹo trái
5. đi 1/2 miles, Viên Thông Tự bên phải.


Từ Tây (trước điểm giao của 290 và Beltway 8 West):
1. đi 290 về hướng Beltway 8.
2. đến W SAM HOUSTON PKY N - Beltway 8 quẹo phải
3. đến W. Little York quẹo trái (dưới Beltway 8)
4. đến Fisher Rd quẹo phải
5. đi 1/2 miles, Viên Thông Tự bên phải.
 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment