Viên Thông Pagoda
Khóa Tu Học
2013 tại Viên Thông Tự


Khóa Tu Học Đầu Năm

Tu Bát Quan Trai

Giờ: 10:00 am - 5:30 pm
  • 10:00 am  Đạo tràng Dược Sư, dâng đèn cúng Phật.
  • 10:30 am  Hướng dẫn Tĩnh Tâm.. Lạy Di Đà Siêu Thế Nguyện
  • 11:00 am  Thuyết pháp : Yếu chỉ của sự Thực Tập Thiền Tịnh Song Tu
  • 12:00 pm  Khất thực Chánh niệm Thọ trai
  • 02:15 pm  Lạy Quy Hướng Tây Phương
  • 03:00 pm  Tọa thiền Niệm Phật. Kinh Hành
  • 04:15 pm  Pháp Đàm: Những câu hỏi liên quan trên quá trình tu tập
  • 05:30 pm  Kết thúc đạo tràng Dược Sư

 

Bài kệ cúng dường trong buổi ngọ trai (Tải xuống phần mềm Acrobat Reader) 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment