Viên Thông Pagoda
2016 Hình Ảnh:
2015 Hình Ảnh:
2014 Hình Ảnh:
2013 Hình Ảnh:
2012 Hình Ảnh:
2011 Hình Ảnh:
2009 Hình Ảnh:
2008 Hình Ảnh:
2007 Hình Ảnh:

2006 Hình Ảnh:

Xin tải xuống phần mềm Flash 10 nếu không xem được hình.


 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment